حسرت چیست و چگونه ما را ناراحت می کند یا چرا حسرت می خوریم ؟

برای شروع بهتر است بدانیم حسرت چیست ؟ مترادف های کلمه حرست ، اسف، افسوس، اندوه، تاسف، تحسر، دریغ، رشک، غبط، غبطه، غم، لهف می باشد. پس افسوف و اندوه و حتی غم کلمات خوبی برای شروع هستند. بهتر است با این سوال ادامه دهم ، حسرت چگونه به وجود ادامه مطلب…