جواد انصاری

خانه

سه مرحله برای پیشرفت

از استخر آب بیرون بیا و به پرواز فکر کن

افکار غلط و ناراحت کننده را به سطل زباله بینداز

دست برداشتن از اینکه از خودمان عصبانی باشیم !

Scroll to top